Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINA TÂN Á

1. Giới thiệu

Công ty Cổ phần Vina Tân Á (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực [mô tả ngành nghề, ví dụ: sản xuất và kinh doanh đồ gia dụng]. Việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Công ty được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Sử Dụng”).

2. Chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng

Khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty, bạn (sau đây gọi là “Người Dùng”) đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng không sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

3. Thay đổi Điều Khoản Sử Dụng

Công ty có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của Công ty. Việc bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty sau khi có thay đổi được coi là chấp nhận các thay đổi đó.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, hình ảnh, thiết kế, văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, đoạn âm thanh, tải về kỹ thuật số, biên soạn dữ liệu và phần mềm (sau đây gọi chung là “Nội Dung”) là tài sản của Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác về quyền sở hữu trí tuệ. Người Dùng không được sao chép, chỉnh sửa, phân phối, truyền tải, hiển thị, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ Nội Dung nào.

5. Sử dụng Dịch vụ

Người Dùng cam kết sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Công ty một cách hợp pháp và không vi phạm các quyền của bên thứ ba hoặc luật pháp hiện hành. Người Dùng không được sử dụng dịch vụ của Công ty cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều Khoản Sử Dụng này.

6. Bảo mật thông tin

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người Dùng. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng được quy định trong Chính Sách Bảo Mật của Công ty.

7. Giới hạn trách nhiệm

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của Công ty. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hệ quả.

8. Luật áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ, ví dụ: email, số điện thoại, địa chỉ].

Back
Yêu cầu gọi lại
Liên hệ Zalo
Gọi ngay
Nhận báo giá

    YÊU CẦU GỌI LẠI

    Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liện hệ lại nhanh nhất có thể.